مشمولان مبتلا به بيماريهاي چشم و يا عوارض بينايي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود:توضيح:

  •     هيپرمتروپي = هيپرمتري = دوربيني
  •     ميوپي = نزديك بيني
  •     سيكلوپلژي كامل = معاينه چشم با قطره


بند 1ـ هيپرمتروپي با سايكلوپلژي كامل: (هيپرومتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم، با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد).

الف) هيپرمتروپي بيش از 6 ديوپتري يك چشم معاف دائم.
 تبصره - برای دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر هيپرمتروپي بيش از 8 ديوپتري يك چشم معاف دائم.
    
ب) هيپرمتروپي از 3 تا 6 ديوپتر  هر يك از چشمها معاف از خدمات رزمی.
 تبصره - برای دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر هيپرمتروپي از 3 تا 8 ديوپتر  هر يك از چشمها معاف از خدمات رزمی.

بند2ـ ميوپي با سايكلوپلژي كامل: (هيپرومتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم، با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد).

الف) میوپی بيش از 6 ديوپتري يك چشم معاف دائم.
 تبصره - برای دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر میوپی بيش از 8 ديوپتري يك چشم معاف دائم.
    
ب) میوپی از 3 تا 6 ديوپتر  هر يك از چشمها معاف از خدمات رزمی.
 تبصره - برای دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر میوپی از 3 تا 8 ديوپتر  هر يك از چشمها معاف از خدمات رزمی.
 
بند3ـ آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط  با سايلکوپلژي کامل: (در آستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايستي بيش تر از اسفر باشد).

الف) مجموع دیوپتر آستيگمات ساده، مرکب يا مخلوط بالای 5 ديوپتري يک چشم معاف دائم.
 تبصره - برای دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر مجموع دیوپتر آستيگمات ساده، مرکب يا مخلوط بالای 7 ديوپتري يک چشم معاف دائم.
        
ب) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط از 3 تا 5 ديوپتر  هر يك از چشمها معاف از خدمات رزمی.

 تبصره - برای دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط از 3 تا 7 ديوپتر  هر يك از چشمها معاف از خدمات رزمی.
        

بند 4ـ فقدان يك چشم يا آنكه يك چشم عملاً و يا در اثر بيماريهاي غير قابل علاج فاقد بينايي (دید کمتر از 1/10 یا میدان بینایی کمتر از 10 درجه) باشد معاف دائم.

بند 5- اورام ملتحمه فصلي شديد معاف از خدمات رزمی.

بند6-  بیماریهای ملتحمه و پلك از قبيل سيمبلفارون گزروزيس، آنتروپيون و اكتروپيون:

    الف) در دو چشم معاف دائم.
    ب) در یک چشم معاف از خدمات رزمی.

بند 7ـ ناخنك پيشرفته كه تا مركز قرنيه پيشرفت نموده باشد و با چشم غير مسلح ديده شود

الف) در دو چشم با اختلال در میدان بینایی معاف دائم.

تبصره- دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر معاف از خدمات رزمی.

ب) در یک چشم معاف از خدمات رزمی.

بند 8- لك مركزي قرنيه:

الف) در صورتيكه وسيع باشد و مركز قرنيه را اشغال نموده باشد (لك وسيع در مواقعي كه بيش از 3 ميليمتر مربع سطح قرنيه را پوشانيده باشد) معاف دائم.
ب) در موارد خفيف تر خدمات غير رزمي.

بند 9ـ كراتيت هاي آنترستيسيل و ديستروفيهاي قرنيه يك يا دو چشم با اختلال در دید : معاف دائم.

بند 10ـ كلوبوم مادرزادي مردمك:

الف) همراه با گرفتاري شبكيه (رتين) معاف دائم.
ب) بدون گرفتاري شبكيه (رتين) معاف از رزمي.

بند 11ـ ايريدوسيكليتهاي شديد و مزمن يك يا دو چشم كه توليد چسبندگيهاي وسيع نموده باشد معاف دائم.

بند 12ـ اكلوزيون و سيكلوزيون كامل مردمك معاف دائم.

بند 13ـ ايريدكتومي يا اريدودياليز وسيع حاصل از حوادث يا اعمال جراحي.

الف) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض قرنيه و عدسي توام باشد معاف دائم.
ب) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض توام نباشد خدمات غير رزمي.

بند 14ـ كاتاراكت مادرزادي، ضربه اي متابوليك و كاتاراكت عمل شده معاف دائم.

تبصره: در صورتیکه بعد از عمل اختلال دید ایجاد نکرده باشد، برای دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر معاف از خدملت رزمی.
بند15- كدورتهاي عدسي كه ايجاد اختلال ديد در ريتنوسكوپي نمي نمايد خدمات غير رزمي.

بند 16ـ كدورت وسيع زجاجيه یک یا دو چشم به علت بیماریهای زمینه ای یا تروما، معاف دائم.

بند 17ـ كوريوتينيت مركزي و يا منتشر مزمن يك يا دو چشم معاف دائم.

بند 18ـ رتينيت پیگمنتوزا یا رتینیتهای غیرپیگمنتوزا یا آلبینیسم معاف دائم.

بند19- دژنرسانسهای شبکیه و شب کوری به شرط اثبات توسط ERG

الف)با افت ولتاژ حداقل نصف ميزان طبيعي ،  معاف دائم.

ب) کمتر از نصف ولتاژ معاف از خدمات رزمی.

تبصره - در خصوص شب کوری یا کور رنگی برای دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر معاف از خدمات رزمی.

بند 20ـ لوكساسيون كامل يا ناقص عدسي يا لنتيكيونوس و يا فقدان عدسي يك چشم معاف دائم.

بند 21ـ انفصال شبكيه عمل شده و يا عمل نشده به هر علت یک یا دو چشم معاف دائم.

بند 22ـ آمبولي شريان شاخه اي يا مركزي و يا ترومبوز وريد شاخه اي يا مركزي و يا هر نوع واسكوليت مزمن يك يا دو چشم معاف دائم.

بند 23ـ بيماريهاي ناحيه ماكولات و عصب باصره از قبيل آتروفي، هيپوپلازي، سوختگي، سوراخ ماكولا و يا خونريزيهاي ناحيه ماكولا و آتروفي عصب باصره معاف دائم.

بند 24ـ ميكروفتالمي یا بوفتالمي يك يا دو چشم با اختلال بینایی یا کراهت منظر معاف دائم.

بند 25ـ اگزوفتالمي تومورال يا ضرباندار به علت بیماریهای عروقی یا سیستمیک یک يا دو چشم معاف دائم.

بند 26ـ فلج كامل يك يا چند عضله چشم در صورتيكه استقرار يافته و دائمي باشد به شرطی که اختلال دید ایجاد کرده باشد:

الف)در دو چشم معاف دائم.

ب) در یک چشم معاف از خدمات رزمی.

بند 27ـ افتادگي دائمي پلك (درهر يك از چشمها) در صورتيكه بيش از نصف مردمك چشم را پوشانيده باشد :

الف)در دو چشم معاف دائم.

ب) در یک چشم معاف از خدمات رزمی.

بند 28ـ استرابيسم معاف از خدمات رزمی.

بند 29ـ نيستاگموس دائمي و مشهود معاف دائم.

بند 30ـ گلوكوم با اثبات توسط تستهای پاراکلنیک معاف دائم.

بند 31ـ اجسام خارجي داخل كره چشم غیر قابل جراحی همراه با اختلال بینایی معاف دائم.

بند 32ـ پيوند قرنيه معاف دائم.

بند 33ـ كراتوكونوس با تایید یافته های پاراکلنیکOrb Scan، پنتاکم یا توپوگرافی قرنیه:

الف)در صورتیکه با کراتومتری قابل اندازه گیری نباشد : معاف دائم.

ب) در صورتیکه عارضه واضح قرنیه و اختلال دید ایجاد کرده باشد: معاف دائم.

ج) در بقیه موارد:معاف از خدمات رزمی.

بند 34ـ تومورهاي خوش خيم به هر صورت معاف از خدمات رزمي.

بند 34ـ تومور كاذب اوربيت در صورتيكه عود كننده و مقاوم به درمان باشد معاف دائم.

بند 35ـ آمبليوپي يك چشم يا دو چشم معاف ازخدمات رزمي.

بند36- خشکی چشم ها به علت بیماریهای سیستمیک و مزمن معاف از خدمات رزمی.

بند 37- مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشند(بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد)لیکن قادر به خدمت در نیروهای مسلح باشند: معاف از خدمات سنگین.

سایر بیماریها:

الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 ایین نامه باشد، معاف از خدمات رزمی

ب)سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 ایین نامه باشد: شش ماه معاف موقت.

ج)سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 ایین نامه باشد، معاف دائم.
 
این آیین نامه از ابتدای مرداد 1393 قابل اجراست.